Creative Calculator

劍星 劍星
  • 守護星守護星
  • 護法星護法星
  • 治癒星治癒星
  • 殺星殺星
  • 弓星弓星
  • 精靈星精靈星
  • 魔道星魔道星
  • 吟遊星吟遊星
  • 槍擊星槍擊星
  • 機甲星機甲星
increases value by 10
increases value by 5
increases value by 5
力量
0
體力
0
命中
0
敏捷
0
智力
0
意志
0
生命力
0
生命力自然恢復量
0
精神力
0
精神力自然恢復量
0

攻擊力
0
命中
0
物理暴擊
0

魔法增幅
0
魔法命中
0
魔法暴擊
0
集中
0

物理防禦力
0
盾牌防禦
0
武器防禦
0
迴避
0
物理暴擊抵抗
0

魔法抵消
0
魔法抵抗
0
魔法暴擊抵抗
0
0
0
0
0