Creative Calculator

剑星 剑星
  • 守护星守护星
  • 护法星护法星
  • 治愈星治愈星
  • 杀星杀星
  • 弓星弓星
  • 精灵星精灵星
  • 魔道星魔道星
  • 吟游星吟游星
  • 枪炮星枪炮星
  • 机甲星机甲星
increases value by 10
increases value by 5
increases value by 5
力量
0
体力
0
命中
0
敏捷
0
知识
0
意志
0
生命力
0
生命力自然恢复量
0
精神力
0
精神力自然恢复量
0

攻击力
0
命中
0
物理致命一击
0

魔法增幅力
0
魔法命中
0
魔法致命一击
0
集中
0

物理防御力
0
盾牌防御
0
武器防御
0
回避
0
物理致命一击抵抗
0

魔法消减
0
魔法抵抗
0
魔法致命一击抵抗
0
0
0
0
0